Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B.
Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de B&B.

1.2 De B&B behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie wijzigingen aan te brengen in deze algemene verkoopvoorwaarden, of de website of het online reserveringsgedeelte tijdelijk of definitief te sluiten. Daarom nodigen we u uit om ze regelmatig te raadplegen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de B&B en Klanten en anderzijds uitsluitend van toepassing tussen de B&B en bedrijven of respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Definities

Voor de rest van dit document hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 • “Ontvangstbevestiging”: e-mail verzonden door info@royalswans.be naar de Klant om hem te informeren dat er rekening is gehouden met zijn reservering, inclusief een samenvatting van zijn reservering
 • “Reserveringsbevestiging”: gedematerialiseerd document dat de kenmerken samenvat van de diensten die door de Klant zijn gereserveerd op de site www.royalswans.be
  De “B&B” betekent de Bed and Breakfast Royal Swans, waarmee de Klant een contract heeft gesloten
 • Het betalen van het reserveringsbedrag door de Klant betekent dat de Klant de reserveringsbevestiging accepteert, en dit heeft tot gevolg dat hij contractueel wordt gebonden aan de geboekte B&B.
 • “Klant”: natuurlijke persoon die de wettelijke bevoegdheid heeft om zich aan deze voorwaarden te verbinden en uitsluitend handelt voor zijn persoonlijke behoeften.
 • “Verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief”: De geldige prijs op de door de Klant geselecteerde datum voor een kamercategorie met of zonder optie, gekoppeld aan de betalings- en annuleringsvoorwaarden
 • “Reserveringsaanvraag”: reserveringsaanvraag voor kamers in B&B Royal Swans, gedaan door de Klant op de website royalswans.be.
 • “Website”: elektronische dienst die wordt beheerd door Royal Swans op internet en toegankelijk is op de adressen die in de preambule worden vermeld.

3. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven

3.1 De aanbiedingen en de prijzen op de website kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. De B&B behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. De Klant wordt bij de bevestiging in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs, en dat in de bevestiging vermelde prijs, de bindende is.

3.2 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.royalswans.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!

3.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten een mogelijke annulering- en/of reisverzekering en eventuele andere kosten, die ten laste zijn van de Klant.

4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen de B&B en de Klant komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de B&B. De Klant die boekt dient meerderjarig te zijn. Indien er beschikbaarheid is, wordt deze bevestigd binnen de 72 uur. De B&B behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.

4.2 Na boeking en betaling ontvangt de Klant per email een bevestiging van de boeking die als bewijs van de overeenkomst dient.
Indien er geen email adres of een voor sms – boodschappen geschikt telefoonnummer door Klant kan worden overhandigd, wordt een schriftelijke bevestiging verstuurd per gewone post, waarbij de verzendkosten worden aangerekend.

4.3 De door de B&B gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Klant zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan de B&B te melden.
Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de Klant niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.

5. Betaling
5.1 Betaling van de boeking aan de B&B geschiedt onmiddellijk bij reservering door overmaking van het verschuldigde op daartoe bepaald bankrekeningnummer met vermelding van door de eigenaar gegeven boekingsnummer en de naam van de gast. De boeking kan pas bevestigd worden na betaling van het verschuldigde bedrag. Indien de betaling niet binnen de opgegeven tijd op de rekening van de eigenaar staat, kan de eigenaar voor deze datum en kamer een andere boeking aanvaarden, zonder dat de Klant enig verhaal heeft of schadevergoeding kan eisen.

5.2 In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) dient het betalingsbewijs binnen het uur na de boeking aan de eigenaar bezorgd te worden. Indien dit niet gebeurd, kan de eigenaar niet garanderen dat de kamer beschikbaar zal zijn.

5.3 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, met een minimum van 125,00 euro, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W.

5.4 In elk geval en onverminderd het bovenstaande heeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting de dienstverlening op te schorsen en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd waartoe de stad Brugge behoord.
6. Annulering en wijziging
6.1 De Klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-60 van de consumentenwet, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-20-12 van de consumentenwet.

6.2 De Klant is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, te annuleren, meer dan 31 dagen voor de aankomstdatum, tenzij het verblijf in de B&B accommodatie binnen 31 dagen na de boeking valt.

6.3 Na afloop van de in 6.1 vermelde termijn is de Klant slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onder a. t/m c. vermelde annuleringskosten:

a. Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor aankomst wordt 50% van de boekingskosten ingehouden, met een minimum van één nacht;

b. Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor de dag van aankomst wordt 75 % van het totale bedrag gerekend met een minimum van één nacht;;

c. Vanaf 7 dagen voor de dag van aankomst of bij No Show (dat wil zeggen in het geval van een reservering die niet is geannuleerd maar waarvoor de klant niet op de gereserveerde dag in het hotel is verschenen), wordt 100 % van het totale bedrag gerekend.

Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen annuleringskosten.

6.4 Het annuleren van een boeking door de (hoofd)Klant geldt ook als annulering ten laste van medeklant(en).

6.5 Annulering door de B&B: de B&B dient de Klant binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert de B&B de door Klant betaalde reserveringskosten. Gewichtige omstandigheden maken overmacht uit. Hier wordt eveneens verwezen naar de bepalingen m.b.t. overmacht in Art. 8.
Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de Klant is toe te rekenen.

6.6 Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij. Elke reservering die voor anderen wordt gemaakt, moet worden gemaakt op naam van deze derde partij.

6.7 De B&B rekent € 30,00 administratiekosten voor boekingen die op verzoek van de Klant gewijzigd moeten worden.

7. Rechten en verplichtingen van de Klant ter plaatse van de accommodatie

7.1 Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst of het huishoudelijke reglement. De Klanten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, dat zichtbaar is opgehangen in elke kamer.

7.2 Voor aankomsttijden vóór 16.00 uur of nà 18.00 uur dient de Klant met de eigenaar vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken (contactgegevens zie website).

7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de Klant de kamer te verlaten vóór 11.00 uur na de laatste nacht van zijn verblijf. Anders wordt hem een extra nacht in rekening gebracht.

7.4 De Klant dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar op eerste verzoek van de Klant gegeven redelijke gebruiksinstructies en wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement dat in elke kamer aanwezig is.

7.5 Zo geldt er in de gehele B&B zowel binnen als op alle alle terrassen, patio’s en enige andere buitenruimte een rookverbod en zijn geen huisdieren toegelaten in de B&B.

7.6 De Klant aanvaardt en verbindt zich ertoe redelijk gebruik te maken van de kamer en de hem ter beschikking gestelde gemeenschappelijke ruimtes van het hotel. Elk soort gedrag dat in strijd is met de principes van veiligheid en/of hygiëne, goede zeden en/of openbare orde, kan de Eigenaar ertoe brengen om de Klant te vragen het etablissement onmiddellijk te verlaten zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling indien de Klant al had betaald.

7.7 De Klant is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medeklanten aan de B&B. accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Klant direct aan de eigenaar te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de Klant onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7.8 Elk item dat ontbreekt in de gereserveerde kamer en dat is genoteerd door het hotel, zal rechtstreeks worden gefactureerd, d.w.z. een bedrag voor de waarde ervan.
Er worden boetes opgelegd die gelijk zijn aan de maximale prijs van de eerste gereserveerde nacht als de Klant het rookverbod in zijn kamer niet naleeft. 

7.9 De B&B voorziet in gratis gemeenschappelijke ruimtes zonder toezicht zoals buitenterras en bibliotheek exclusief voor de gasten, tenzij anders bepaald door de eigenaar. Het gebruik van deze faciliteiten en hun uitrusting valt onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Klanten die er gratis toegang toe hebben, maar alleen tijdens de openingsuren.
Indien de toegang om welke reden dan ook (tijdelijk) onmogelijk is, kan de Klant geen aanspraak maken op enige compensatie of schadevergoeding jegens de Eigenaar.

8. Overmacht
De B&B kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Klant aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, gevallen van oorlog, aanvallen, epidemieën, storingen in het energiecircuit, in het verkeer en/of transport, maatregelen van overheidswege, hacking, bugs, onbeschikbaarheid van computersystemen, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
9. Aansprakelijkheid

9.1 De foto’s op de website zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto’s, grafische weergaven en teksten op de sites om de betreffende hotels te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten van de accommodatie, kunnen er variaties optreden, met name als gevolg van de verandering van meubilair of mogelijke renovaties. De Klant kan geen enkele schadevergoeding claimen in dit verband.

9.2 In overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, is het gebruik en/of reproductie van alle of een deel van de elementen uit de aanbiedingen op de website Royal Swans strikt verboden.

9.3 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Klant of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de Klant vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en/of watervoorzieningen en/of technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

9.4 De Klant is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medeklanten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Klant direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Klant onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

9.5 De B&B is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.

9.6 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

9.7 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

10. Toegankelijkheid voor mensen met een rolwagen

Ondanks al onze inspanningen, zijn er vanwege bepaalde technische beperkingen uitzonderingen op toegankelijkheid. We raden u aan om voorafgaand aan uw reservering contact op te nemen met de B&B voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden die we kunnen bieden.
11. Privacy
De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
12. Slotbepaling

12.1 Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Niet-Belgische Klanten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd waartoe de stad Brugge behoord.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

12.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

12.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Brugge, 25 april 2022

 
 

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of GDPR) en de wet van 30 Juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is B&B Royal Swans verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten. B&B Royal Swans verbindt zich er bijgevolg toe de vertrouwelijkheid te beschermen en te garanderen van al uw persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website, tijdens contacten die u met ons onderhoudt via e-mail, tijdens reservaties in een van onze etablissementen, of via om het even welk ander middel.

2.Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die door B&B Royal Swans worden verzameld, zijn gegevens die u kunnen identificeren, zoals

 • Identiteitsgegevens:
 • Naam, voornaam, thuisadres, land van verblijf, paspoort / identiteitskaartnummer / nationaliteit / geboortedatum, moedertaal
 • Contact gegevens: E-mail adres, Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens: Kredietkaartnummer, facturatiegegevens
 • Boekingsgegevens: Datum en duur van het verblijf, plaats van het verblijf, verbruikte producten en diensten
 • 3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u zich registreert op onze website
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven
 • Wanneer u op enigerlei wijze contact met ons opneemt om informatie over onze producten of diensten te verkrijgen
 • Als je live chat gebruikt,
 • Wanneer u tevredenheidsformulieren invult na gebruik van onze diensten
 • Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie
 • 4. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

  De verzamelde gegevens worden gebruikt om onze relatie met u te beheren (reserveringen, informatieaanvragen, facturatie, enz.) om u een optimale dienstverlening te garanderen. Het stelt ons ook in staat u een breed scala aan mogelijkheden te bieden die voor u van belang kunnen zijn door onze aanbiedingen te personaliseren. Met uw toestemming zal deze informatie worden gebruikt om u te informeren over promoties, nieuwe producten aan te kondigen en u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het getrouwheids- en milieuverbintenisprogramma of aan wedstrijden en promotiecampagnes. Wij gebruiken uw gegevens ook om onze diensten te evalueren en onze website en producten en diensten te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn, onder meer via klanttevredenheidsonderzoeken. Sommige gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (boekhouding en belastingen, staatsveiligheid, enz.).

  5. Bescherming van informatie betreffende minderjarigen

  Alleen kinderen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen hun toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk en wettelijk vereist zijn voor de follow-up van een reservering in een van onze hotels (naam, voornaam, huisadres, nummer van identiteitskaart of paspoort). Onder deze leeftijd is voor elk ander gebruik van persoonsgegevens de toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

  6. Doorgifte van gegevens aan derden

  De gegevens worden verwerkt door B&B Royal Swans die de aanvragen en reserveringen behandelen, alsook door de nodige onderaannemers (reserveringssoftware voor hotels en restaurants) en overheidsinstanties wanneer de wet dat voorschrijft. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan andere bedrijven of aan rechtstreekse onderaannemers van B&B Royal Swans, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van zijn diensten of voor marketingdoeleinden om onze eigen producten en diensten te promoten. B&B Royal Swans verbindt zich ertoe enkel onderaannemers te gebruiken die de GDPR naleven. B&B Royal Swans geeft geen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien wij onze activiteiten staken of indien ons bedrijf wordt overgedragen aan een ander bedrijf, zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de kopers van het bedrijf. In dat geval zal B&B Royal Swans u in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van deze overdracht. Wij zullen enkel persoonlijke informatie vrijgeven wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer wij te goeder trouw geloven dat dergelijke vrijgave noodzakelijk of wenselijk is volgens de wet om de rechten of het eigendom van onze hotels, de site of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen.

  Tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximaal 5 jaar na het laatste contact.

  7. Uw rechten

  De gegevens worden verwerkt door B&B Royal Swans die de aanvragen en reserveringen behandelen, alsook door de nodige

 • Recht op informatie Indien u vragen of opmerkingen hebt, of indien u meer informatie wenst over de gegevens die wij verwerken, kunt u uw verzoek richten aan B&B Royal Swans, Karel de Stoutelaan 43, 8000 Brugge of door een e-mail te sturen naar info@royalswans.be. Wij zullen u binnen een termijn van maximaal 30 dagen antwoorden.
 • Toegang tot gegevens, rectificatie en schrapping U hebt te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw gegevens, alsmede het recht om al uw gegevens of een deel daarvan te corrigeren, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen uit onze database door een e-mail te sturen naar info@royalswans.be. Binnen 30 dagen na uw verzoek tot verwijdering worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd, tenzij wij verplicht zijn ze te bewaren om wettelijke of reglementaire redenen, of voor de opvolging van een boeking die nog niet is afgerond.
 • Recht op bezwaar en uitschrijving U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering) door een e-mail te sturen naar info@royalswans.be. Na ontvangst van uw verzoek om u af te melden, zullen wij uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u opnieuw uw toestemming geeft wanneer u in de toekomst een reservering maakt bij ons.
 • 8. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens

  .B&B Royal Swans stelt alles in het werk om de veiligheid te verzekeren van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden opgeslagen op beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn voor personeelsleden van B&B Royal Swans die over toegangsrechten beschikken en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te behandelen. – Opgelet: B&B Royal Swans is aanwezig op sociale netwerken. Wanneer u de knoppen gebruikt die naar sociale netwerken linken, denk er dan aan dat alle informatie die u op sociale netwerken bekendmaakt openbaar wordt. B&B Royal Swans is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat sociale netwerken maken van de gegevens die u daar bekendmaakt. Wees daarom altijd voorzichtig met welke persoonlijke informatie u in dit verband aan wie dan ook geeft.

  9.Belgische autoriteit voor gegevensbescherming

  Indien u een vraag heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of een procedure wenst in te leiden voor een verzoek om bemiddeling of een klacht, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel 0032 (0)2 274 48 00 0032 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

  10. Wijzigingen in privacybeleid

  .Het privacybeleid van de B&B Royal Swans is onderhevig aan wijzigingen. Als wij besluiten de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of delen te wijzigen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld op onze Privacybeleid-pagina. U zult dan de keuze hebben of wij uw informatie al dan niet overeenkomstig de wijzigingen verzamelen en u kunt zich uitschrijven door binnen 30 dagen na de laatste beleidsupdate contact op te nemen met info@royalswans.be. Als u zich niet afmeldt, gaan wij ervan uit dat u het nieuwe privacybeleid hebt aanvaard.

  11. Beleid inzake cookiebeheer

  .De configuratie van de website van B&B Royal Swans verzamelt geen informatie van uw computer of andere verbindingsmiddelen zonder uw tussenkomst. Met andere woorden, als u ons niet vrijwillig en opzettelijk bepaalde informatie verstrekt, zullen wij uw identiteit, e-mailadres of andere identificerende informatie niet kennen. Onze website maakt gebruik van “cookie”-technologie voor de goede werking ervan.

  Wat is een Cookie?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer wordt geplaatst en opgeslagen wanneer u die website bezoekt. Cookies zijn zeer nuttig om onder meer gebruikers van een website te herkennen, hun surfervaring te verbeteren en de veiligheid van webpagina’s te verhogen. Cookies registreren met name uw IP-adres, dat nodig is om op het internet te surfen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend telkens wanneer u op het internet surft. Deze cookies zoeken geen persoonlijke informatie over u. Zij bieden ons geen enkele mogelijkheid om contact met u op te nemen. Ze halen op geen enkele manier informatie uit uw computer. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik en de opslag van bepaalde essentiële cookies op uw computer of mobiele apparaat. Voor het plaatsen van niet-essentiële cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het openen van de website.

  12. Welke cookies gebruikt onze website?

  Alleen kinderen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen hun toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk en wettelijk vereist zijn voor de follow-up van een reservering in een van onze hotels (naam, voornaam, huisadres, nummer van identiteitskaart of paspoort). Onder deze leeftijd is voor elk ander gebruik van persoonsgegevens de toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

  12.1 Strikt noodzakelijke functionele cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking en beveiliging van de website. Zij stellen u in staat te surfen en de website te bezoeken en bepaalde delen ervan te gebruiken. Zij stellen ons ook in staat u de diensten te verlenen waarom u verzoekt. Deze cookies maken het onder meer mogelijk

 • Om te navigeren tussen de verschillende secties van de website en om terug te keren naar vorige pagina’s;
 • Om de taal op te slaan zodat u inhoud in dezelfde taal krijgt wanneer u naar verschillende pagina’s van de website navigeert.
 • Tijdens het online boekingsproces, met name om items in het winkelwagentje op te slaan en te verwerken, en om informatie te verzamelen die in online formulieren is verstrekt
 • Formulieren invullen Deze cookies koppelen IP-adressen niet aan uw persoonlijke gegevens. Buiten het surfen op de website wordt geen gebruik gemaakt van deze cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk en altijd vereist. Zij worden slechts bewaard voor de duur van de navigatie op de website.
 • 12.2 Voorkeur cookies

  Deze cookies worden gebruikt om de werking van onze website te vergemakkelijken en te analyseren en om het gebruik ervan aangenamer en meer gepersonaliseerd te maken, met name door:

 • het onthouden van uw taal- en valutavoorkeuren
 • opslaan van gebruiksvoorkeuren voor toekomstige bezoeken U hebt de keuze om het gebruik van deze cookies te aanvaarden of te weigeren.
 • 12.3 Statistieken cookies

  Deze cookies stellen ons in staat het publiek te meten en statistieken op te stellen over bezoeken aan de website door geaggregeerde gegevens te verzamelen over het verkeer naar en de interactie met onze website, teneinde de navigatie op de website te verbeteren, door het aantal bezoeken en de op onze website doorgebrachte tijd te analyseren. U hebt de keuze om het gebruik van deze cookies te aanvaarden of te weigeren.

  12.4 Marketing cookies

  Deze cookies worden gebruikt om gerichte marketingberichten te tonen. Deze cookies zijn:

 • gedeeltelijk ingesteld door deze website
 • gedeeltelijk ingesteld door derden (ingesteld door een ander domein en niet deze website), specifiek voor audiovisuele diensten, sociale media of advertenties die toegankelijk zijn op onze website. B&B Royal Swans heeft geen controle over deze cookies van derden. U hebt de keuze om het gebruik van deze cookies te aanvaarden of te weigeren.
 • 13. Uw cookie-voorkeuren

  Alleen kinderen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen hun toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk en wettelijk vereist zijn voor de follow-up van een reservering in een van onze hotels (naam, voornaam, huisadres, nummer van identiteitskaart of paspoort). Onder deze leeftijd is voor elk ander gebruik van persoonsgegevens de toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

  5. Bescherming van informatie betreffende minderjarigen

  Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de installatie van alle of sommige cookies weigeren of blokkeren – Door uw keuzes aan te geven bij het openen van de website in de RGPD – Cookie Usage pop-up – Door uw browserinstellingen te wijzigen. Hoe u cookies in- of uitschakelt en hoe u ze verwijdert, hangt af van uw toestel en uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dat geval uw surfcomfort kunt verminderen en de toegang tot bepaalde pagina’s van een website kunt worden geweigerd. Let op: het blokkeren van de installatie van cookies op uw computer verwijdert niet alle advertenties van de websites die u bezoekt. Uw weigering om deze cookies te aanvaarden verhindert alleen de personalisering van deze advertenties volgens uw interesses, die worden bepaald op basis van uw gedrag op het internet.

  14. Meer informatie

  Voor meer informatie over hoe cookies werken en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar www.youronlinechoices.com.